Incasso

UITLEG EN WERKWIJZE INCASSO-ZAKEN

MKB.Legal kan bogen op ruim 20 jaar incasso-ervaring. Incasso-opdrachten worden snel en vakkundig afgewikkeld. Onze deskundigheid op dit gebied stellen wij graag aan U ter beschikking.

Wij kunnen al voor U aan de slag, als we beschikken over een kopie van Uw factuur. Allereerst wordt getracht Uw vordering, ongeacht de hoogte ervan, buitengerechtelijk te incasseren. Lukt dat niet, dan wordt in overleg met U een gerechtelijke procedure gestart. Zonodig wordt dan direct beslag gelegd.

Wanneer debiteur in het buitengerechtelijke traject het verschuldigde betaalt, zonder inhoudelijk verweer te voeren, dan wordt zodanig aan U doorbetaald dat U netto Uw factuurbedrag ontvangt. Hetzelfde geldt in geval van een gerechtelijke procedure. Enkel de kosten, die niet op Uw debiteur verhaald kunnen worden, blijven voor Uw rekening.

Indien Uw vordering in het buitengerechtelijke traject onverhoopt niet door MKB.Legal kan worden geïncasseerd, bijvoorbeeld in verband met het faillissement van Uw debiteur, dan wordt aan U geen honorarium in rekening gebracht, doch slechts een beperkt bedrag aan dossierkosten.

Mocht U op enig moment (vóór het starten van een gerechtelijke procedure) de incasso-opdracht in willen trekken, bijvoorbeeld om commerciële redenen, dan is dat uiteraard mogelijk. In dat geval kunnen wij U, naast de dossier- en externe kosten, een honorarium in rekening brengen over het ter incasso uit handen gegeven bedrag volgens het geldende incasso-tarief, met een minimum van € 50,–. Dit incasso-tarief is gestaffeld, waarbij de percentages lopen van 3% tot maximaal 15% van het geïncasseerde bedrag.

Indien sprake is van een betwiste vordering, geldt het bovenstaande eveneens, met dien verstande dat dan het geldende, gunstige uurtarief gehanteerd wordt, te vermeerderen met de kantoorkosten en de (in beginsel op debiteur verhaalbare) proceskosten, voorzover de incassokosten onze werkzaamheden niet dekken.

De standaardprocedure bij incasso-opdrachten:

  1. In beginsel wordt nog dezelfde dag dat wij Uw incasso-opdracht ontvangen Uw debiteur tot betaling gesommeerd. Daarbij wordt naast de hoofdsom een bedrag aan rente en buitengerechtelijke kosten gevorderd.
  2. Uiterlijk binnen 1 week zal een tweede sommatie worden verstuurd bij niet-betaling.
  3. Indien dan nog niet is betaald, wordt een laatste sommatie verstuurd (waarvan de toonzetting nog scherper is dan de vorige) c.q. wordt Uw debiteur telefonisch benaderd, om hem tot betaling te bewegen.
  4. Indien daarna nog geen betaling is gevolgd, zal zo spoedig mogelijk worden overgegaan tot het nemen van rechtsmaatregelen, uiteraard nadat daarvoor toestemming van U verkregen is.
  5. Betalingsregelingen met Uw debiteur worden uitsluitend in overleg met U getroffen, tenzij vooraf duidelijk is dat de regeling voor U acceptabel is.
  6. Van de meest relevante correspondentie ontvangt U een afschrift. Indien Uw vordering wordt betwist, wordt U daarvan in kennis gesteld, mede in verband met de mogelijke financiële gevolgen voor U.
  7. Voor U ontvangen gelden worden binnen 1 week aan U overgemaakt.
  8. Al Uw incassozaken worden door dezelfde advocaat van ons kantoor behandeld.
  9. Desgewenst krijgt U periodiek een opgave van de stand van zaken, of toegang tot online inzage in Uw via ons kantoor lopende zaken.

WIJZE VAN AANLEVEREN VAN INCASSO-OPDRACHTEN

U kunt uw incasso opdrachten op verschillende manieren aanleveren:

Online Fax Post
Online formulier Download incassoformulier (PDF)

Het online-formulier kan worden ingevuld en verzonden. Omdat U als bijlage(n) Uw copie-facturen meestuurt, is in de website een voorziening aangebracht waardoor de verzending van deze gegevens vertrouwelijk (versleuteld) gebeurt (SSL-protocol).

Indien U de incasso-opdracht per post of fax wenst toe te sturen, kunt U het formulier invullen, printen, en vervolgens met de bijlagen naar ons toe sturen.