Nieuwe wet incasso-kosten en het belang van algemene voorwaarden

Op 13 maart jl heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aanvaard, waarbij onder meer regels worden gegeven over de hoogte van de buitengerechtelijke incasso-kosten. Doel van de wet is om de consument beter te beschermen. Van deze regels mag niet contractueel worden afgeweken. Jammer, want de hoogte van de incasso-kosten is zodanig (beperkt), dat daar niet direct een prikkel van uit gaat naar de debiteur om tijdig tot betaling over te gaan.

Voor bedrijven ligt de situatie anders. De wet vormt hier wel een richtlijn, maar schrijft niet dwingend de hoogte van de incasso-kosten voor. Contractueel mogen hierover dan ook – mits binnen de grenzen van het redelijke – afspraken gemaakt worden. In de praktijk worden dit soort afspraken in de algemen voorwaarden gemaakt. Door hierover duidelijke afspraken te maken, kan er vanuit de hoogte van de incasso-kosten wél een prikkel uitgaan voor Uw debiteur , om tijdig te betalen (en te voorkomen dat U de vordering ter incasso uit handen moet geven).

TIP: Check, of Uw algemene voorwaarden voorzien in de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke kosten èn zorg er voor,dat de algemene voorwaarden op de correcte wijze worden gebruikt bij het aangaan van de overeenkomst. Die algemene voorwaarden moeten immers wel deel uit gaan maken van de overeenkomst, om effect te kunnen hebben!