Het kantoor-abonnement

Als het gaat om juridische zaken, hoe duur mag goede raad dan zijn? Gaan Uw gedachten dan uit, net als bij de meerderheid van de ondernemers, naar een maximaal uurtarief van zo’n € 150,00? Of gaan Uw gedachten uit naar een basistarief van zo’n € 240,00 per uur of méér, zoals dat op menig kantoor wordt gehanteerd?

Op dit ogenblik stellen advocaten hun eigen tarieven vast en die kunnen zeer fors oplopen! Sommige bedrijven betalen deze laatste tarieven zonder blikken of blozen, doch voor vele bedrijven ligt de situatie toch wel anders. Tarieven van advocaten moeten hier in een andere, reële verhouding staan tot de schaal van de spelende belangen.

Die situatie is voor Uw bedrijf bereikbaar!

VASTE HONORARIUM-TARIEVEN

Goede raad moet betaald worden, maar hoeft niet persé duur te zijn. Wanneer U notering als vaste huisjurist wenst, betaalt U desgewenst vaste, vooraf af te spreken honorarium-tarieven voor procedures. Ongeacht of uw jurist er nu 8 uur mee bezig is geweest of 6 dagen.

De definitie van een procedure is eenvoudig en zonder dubbele bodems. Een procedure begint, wanneer U ons verzoekt een dagvaarding of verzoekschrift op te stellen, dan wel verweer te voeren met betrekking tot een zaak, waarover U een rechterlijk oordeel wilt. De procedure houdt op wanneer een rechter een eindvonnis heeft uitgesproken, of wanneer U alsnog besluit de opdracht te beëindigen. Wordt hoger beroep (of cassatie) aangetekend, dan vangt er weer een nieuwe procedure aan. Maar telkens geldt per procedure een vast, van te voren bepaald tarief, ongeacht de uitslag van de procedure.

Financieel onaangename verrassingen achteraf zijn daarmee uitgesloten. Daarbij komt dat de voor de procedures gehanteerde tarieven zeer gunstig zijn in vergelijking met die van vele andere advocaten.

Ook met betrekking tot advieswerkzaamheden zijn prijsafspraken mogelijk. Mocht U niet hiervoor kiezen, dan geldt voor onze werkzaamheden, zowel bij procedures als bij advieswerkzaamheden, het altijd nog redelijke en reële tarief van € 150,00 per uur, welk tarief dan verschuldigd wordt, ongeacht de uitslag van de procedure (honorarium 2024; wordt jaarlijks herzien).

GRATIS TELEFONISCH ADVIES

Naast duidelijkheid in de tarieven, bieden we U tevens het hele jaar door onbeperkt recht op gratis telefonisch ad hoc advies. Daarmee wordt voor U de drempel verlaagd, zodat U tijdig juridisch advies kunt inwinnen. Een telefoontje is vaak voldoende om erger te voorkomen of zekerheid te krijgen omtrent een te nemen beslissing.

Mocht de zaak niet direct telefonisch kunnen worden opgelost, omdat de zaak wellicht wat gecompliceerder ligt dan in eerste instantie gedacht, dan is het vroegtijdig inwinnen van advies altijd nog kostenbesparend voor de toekomst!

We bieden U derhalve een unieke on-line verbinding met Uw huis-jurist.

DEELNEMEN

Aan notering als huisjurist kan een persoonlijk (en uiteraard geheel vrijblijvend) kennismakings­gesprek vooraf gaan. Bent U overtuigd van het nut en de voordelen van de door ons gehanteerde werkwijze, dan kunt U Uw bedrijf door ons laten noteren. U betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 210,00, waarna Uw inschrijving recht geeft op de voordelen, zoals hiervóór beschreven.

Ons kantoorabonnement heeft niet tot doel U aan ons te binden door allerlei lange opzegtermijnen; tegen het eind van elk nieuwe jaar kunt U opzeggen, zelfs wanneer de rekening voor het nieuwe jaar al verzonden is. U aan ons binden, dat doen we door goed werk af te leveren, niet door U aan ons te binden door lange opzegtermijnen!

INFORMATIE OVER HET INCASSEREN VAN VORDERINGEN, OP BASIS VAN HET KANTOORABONNEMENT

EEN VORDERING AFSCHRIJVEN KOST GELD!

Jaarlijks worden in het bedrijfsleven vele honderden vorderingen als oninbaar afgeschreven. Vaak hoeft het echter niet zover te komen. Wanneer een vordering tijdig ter incasso uit handen wordt gegeven, kunnen veel van Uw vorderingen met succes worden geïncasseerd. Ons kantoor beweegt zich reeds vele jaren op deze markt en beschikt met betrekking tot het incasseren van vorderingen, zowel grote als kleine, dan ook over een grote kennis en ervaring.

De incassoprocedure is in twee hoofdfasen te verdelen: de buitengerechtelijke en de gerechtelijke. In beide fasen berekenen wij in beginsel geen honorarium. Voor de buitengerechtelijke fase betekent dit, dat aan U zelfs in het geheel geen kosten in rekening worden gebracht. In die buitengerechtelijke fase wordt Uw debiteur twee maal tot betaling gesommeerd, en zo mogelijk telefonisch benaderd. Wanneer wij voor U de factuurbedragen, de rente en incassokosten kunnen verhalen op Uw debiteur, worden de hoofdsom en de rente aan U uitgekeerd. U betaalt dan slechts de voor U verrekenbare BTW over de incassokosten. Dit laatste geldt uiteraard niet, indien de omzetbelasting voor U niet verrekenbaar is.

Wanneer de buitengerechtelijke fase niet tot (volledig) resultaat leidt, wordt aan de opdrachtgever de vraag voorgelegd of tot dagvaarding dient te worden overgegaan. Zo ja, dan start daarmee de gerechtelijke fase. In die gerechtelijke fase wordt aan U een voorschot in rekening gebracht voor de werkelijk te maken proceskosten, zoals dagvaardingskosten en griffierecht. Dit voorschot dient enkel en alleen ter dekking van de door ons voor te financieren kosten. Indien de debiteur na het verkrijgen van een vonnis de verschuldigde bedragen en eventuele executiekosten voldoet, dan wordt het voorschot gerestitueerd, minus de eventueel niet op de debiteur verhaalbare kosten. Ook in die gevallen blijft de incasso derhalve volledig gratis voor U, met dien verstande dat ook hier weer aan U de voor U verrekenbare BTW over de incassokosten en het belaste deel der proceskosten in rekening worden gebracht.

Indien in de gerechtelijke fase blijkt, dat de debiteur geen verhaal biedt, worden U slechts de proces- en executiekosten en kosten derden in rekening gebracht. Wanneer geen verhaal mogelijk blijkt, bent U in het geheel geen honorarium schuldig. Dat risico dragen wij derhalve voor U.

Desgewenst kan tegen vergoeding van de gemaakte kosten een verhaalsinformatie worden ingewon­nen, bijvoorbeeld om de beslissing te nemen of tot dagvaarding dient te worden overgegaan. Die kosten liggen globaal tussen de € 50,00 en € 150,00.

NO CURE, NO FEE

Uitgangspunt bij het uitvoeren van een incasso-opdracht is, dat U hiervoor geen honorarium in rekening wordt gebracht. In geval van insolvabiliteit van Uw debiteur bent U ons dan ook geen honorarium verschuldigd (no cure, no fee). In deze zin blijft insolvabiliteit van Uw debiteur dan ook voor ons risico.

Voordat de vordering ter incasso wordt aangeboden, dient de opdrachtgever minimaal één schriftelijke betalingsherinnering te hebben verzonden, die aan de vereisten van de wet voldoet.

Voor het starten van de incassoprocedure is het voldoende, dat U ons ter hand stelt: de facturen, eventuele correspondentie, contracten en bewijsstukken, alsmede  – voorzover nog niet in ons bezit – Uw leverings- en betalingsvoorwaarden.

Wanneer de naam-, adres- en woonplaats/vestigingsplaats gegevens onjuist of niet volledig blijken te zijn, verzorgen wij tegen kostprijs de juiste gegevens.

Na het verstrekken van de incasso-opdracht ontplooit U zelf geen incassoactiviteiten en correspon­deert U niet meer met de debiteur. Indien de debiteur rechtstreeks met U contact opneemt, kunt U die naar ons verwijzen. Al deze werkzaamheden voeren wij dus voor U uit. Dit laat uiteraard onverlet, dat U wel voortdurend op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de zaak. Mocht U na het verstrekken van de incasso-opdracht betaling of schriftelijke reactie van de debiteur ontvangen, dan dient U dit direct aan ons mede te delen.

DE BUITENGERECHTELIJKE FASE VAN HDET INCASSO-TRAJECT

Voorwaarde voor de kostenloze incasso is, dat U beschikt over leverings- en/of betalingsvoorwaarden, waarin een door ons goedgekeurd incassobeding is opgenomen. Indien geen leverings- of betalings­voorwaarden van toepassing zijn, dient in de (laatste) betalingsherinnering(en) gebruik gemaakt te worden van een door ons aan te leveren zinsnede, met betrekking tot de buitengerechtelijke incasso­kosten.

Wanneer Uw debiteur het totaal verschuldigde voldoet, dan worden de hoofdsom en de rente volledig aan U uitgekeerd, onder aftrek van de BTW over de incassokosten en eventueel andere (niet op debiteur verhaalbare) kosten die wij moesten maken.

De opdrachtgever kan in de buitengerechtelijke fase de opdracht tot incasso intrekken, zonder dat er kosten worden berekend, tenzij zich de volgende situatie voordoet:

A.      de debiteur heeft de hoofdsom geheel of gedeeltelijk betaald, doch de incassokosten zijn niet voldaan. In dat geval wordt aan U in rekening gebracht:

Ingeval van een vordering op een bedrijf (eventueel te vermeerderen met de BTW, indien U die niet kunt verrekenen):

over de eerste € 2.500,00 15%
over het meerdere tot € 5.000,00 10%
over het meerdere tot € 10.000,00 5%
over het meerdere tot € 200.000,00 1%
over het meerdere boven € 200.000,00 0.5%
een en ander met een minimumbedrag van € 40,00.

Ingeval van een vordering op een consument (eventueel te vermeerderen met de BTW, indien U die niet kunt verrekenen):

over de eerste € 2.500,00 15%
over het meerdere tot € 5.000,00 10%
over het meerdere tot € 10.000,00 5%
over het meerdere tot € 200.000,00 1%
over het meerdere boven € 200.000,00 0,5%
een en ander met een minimumbedrag van € 40,00.

B.      de door U ter incasso aangeboden vordering blijkt onrechtmatig of ongegrond te zijn, om welke reden die niet kan worden geïncasseerd. In dat geval wordt U een beperkt honorarium in rekening gebracht, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 250,00.

Indien de buitengerechtelijke fase niet tot algehele betaling heeft geleid, dan overleggen wij met U of een gerechtelijke procedure gestart dient te worden. Ziet U van vervolgstappen af, dan kan de opdracht tot incasso zonder kosten worden ingetrokken, tenzij sprake is van één van de hiervoor genoemde situaties.

DE GERECHTELIJKE FASE VAN HET INCASSO-TRAJECT

Indien U opdracht tot dagvaarding geeft, betaalt U een voorschot ter dekking van de te maken proceskosten, zoals griffierecht en dagvaardingskosten. Indien Uw debiteur in deze fase het verschuldigde alsnog voldoet, wordt dit voorschot aan U terugbetaald c.q. verrekend. In dat geval worden de volledige hoofdsom en rente uiteraard ook aan U voldaan, onder verrekening van de voor U verrekenbare BTW over de eventueel gemaakte proces- en incassokosten.

Wordt in deze fase de opdracht, tengevolge van betaling c.q. een schikking, ingetrokken, dan vindt geen restitutie van de voorschotten plaats, omdat de proceskosten in een dergelijk geval voor Uw rekening blijven, terwijl voor het overige dezelfde voorwaarden gelden als hiervoor aangegeven onder het kopje “de buitengerechtelijke fase” en onder andere het gestaffelde systeem van percentages is hier dan van toepassing. Voor het bijwonen van zittingen wordt het uurtarief gehanteerd, zoals geldend voor het kantoorabonnement.

Indien om een andere reden in deze fase de opdracht wordt ingetrokken of de Rechter onverhoopt beslist dat de vordering ten onrechte werd ingesteld, geldt t.a.v. de proceskosten hetzelfde, doch aan honorarium wordt U dan minimum berekend € 50,00 en maximum € 700,00.

Bovenstaande omvat niet:
–      de kosten van bijzondere incasso- en executiemaatregelen, zoals het op Uw verzoek indienen van een faillissementsrekest, het op Uw verzoek leggen van conservatoire beslagen e.d.;
–      een eventuele veroordeling in de proceskosten van de wederpartij.