Wet Melding Collectief Ontslag vaker van toepassing!

Per 1 maart 2012 wijzigt de Wet Melding Collectief Ontslag.

Deze wet regelt – kort gezegd – dat een werkgever die 20 of meer werknemers wil ontslaan, daartoe de (belanghebbende) vakbonden moet raadplegen en melding van het voorgenomen ontslag moet doen bij het UWV Werkbedrijf.

Tot nu toe was het niet geheel duidelijk, of aan de wet ontkomen kon worden door bijvoorbeeld met 5 van de 23 werknemers een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Daardoor, zo werd dan gesteld, daalde het aantal onder de 20 en was melding bij UWV Werkbedrijf en de betrokken vakbonden niet nodig.

In de praktijk bestond discussie, of de bestaande wet zo mocht worden uitgelegd. Feit is, dat er wel op die manier gehandeld werd in de praktijk.

De nieuwe wet bepaalt nu uitdrukkelijk, dat de melding (en het raadplegen van de betrokken vakbond) altijd dient te geschieden bij ontslag van 20 of meer werknemers, ongeacht de weg die daartoe gevolgd wordt (wederzijds goedvinden, ontbinding via de kantonrechter of middels een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf).

TIP: laat U bij het voornemen om grotere aantallen werknemers te ontslaan degelijk voorlichten, of liever nog: begeleiden!

Debiteuren kunnen vanaf vandaag ook via iDEAL bij ons betalen!

Sinds vandaag zijn bij ons betalingen via iDEAL mogelijk.
Nog minder smoesjes en uitvluchten dus, voor Uw niet betalende debiteuren!

Internetten op het werk?

Internetten op het werk lijkt er steeds meer bij te horen. Tot ergernis van veel werkgevers….
Immers, er is een grens tussen wat we nog acceptabel vinden, en wat we regelrecht als misbruik moeten beschouwen.

Mag je als werkgever controleren of een werknemer aan de verkeerde kant van die grens terecht is gekomen? Nee, in beginsel mag dat niet, zegt de wet. Iedere werknemer heeft recht op privacy. Dit recht strekt zich ook uit tot de werkplek.

Is controle dan helemaal niet mogelijk? Jawel, maar dan moet wel zorgvuldig worden gehandeld. Dat houdt onder andere in, dat de werknemer tevoren gewaarschuwd wordt, dat hij/zij gecontroleerd kan worden. Echter, zelfs dan moet de controle passend en noodzakelijk zijn. Voorwaar wéér een terrein, waar de werkgever op zijn tellen moet passen!

TIP: kijk er Uw arbeidsovereenkomsten eens op na, of Uw bedrijfsreglement. Werden hierin al regels opgenomen voor wat acceptabel is, en wat niet? En wat voor controle er plaats kan vinden? Misschien iets, om ons eens naar te laten kijken!

Spaarloon vrij opneembaar per 1 januari 2012

Werknemers, die deelnemen aan de spaarloonregeling, mogen hun hele tegoed per 1 januari 2012 in één keer opnemen, belastingvrij.
De spaarloonregeling wordt overigens per die datum afgeschaft. Tot voor kort was echter nog niet bekend, op welke manier het opgebouwde tegoed zou kunnen worden opgenomen.

TIP: U kunt voor Uw werknemers nu nog een spaarloonregeling openen en het maximale bedrag voor dit jaar storten vanuit het bruto salaris van de betreffende werknemer. Na 1 januari kan dat bedrag dan netto worden opgenomen door Uw werknemers!
Uiteraard dient dit wel de instemming van Uw werknemers te hebben!